روغن های نباتی تولید جهانی روغن های نباتی به علت بحران اقتصادی حداقل یک میلیون تن کاهش خواهد داشت. ذخایر روغن های نباتی نیز در فصل 2013-2012 نیز رو به تحلیل خواهد رفت که علت این تحلیل ذخایر کاهش تولید دانه های روغنی می باشد. تا سپتامبر 2013 تولید 8 نوع روغن نباتی اصلی افزایش نخواهد داشت و این برای نخستین بار در 20 سال اخیر است که این روند بی سابقه تجربه خواهد شدوتقاضای بازار را به سمت مصرف روغن پالم سوق خواهد داد تا این کمبود جبران گردد. در فصل پیش رو تولید روغن آفتابگردان کاهش 3/1 میلیون تنی خواهد داشت و کاهش تولید روغن کلزا نیز به همین میزان خواهد بود.افزایش تولید روغن سویا تنها در هنگام عرضه محصولات سویای کشورهای آمریکای جنوبی در ابتدای سال 2013 مقدور خواهد بود.
در صورتی که کشت پالم تنها 6 درصد از کل منطقه زیر کشت دانه ها را در سراسر جهان به خود اختصاص داده است. تولید جهانی 6/4 میلیون تنی روغن پالم در سال 1980 به 11 میلیون تن در سال 1990 و 22 میلیون تن در سال 2000 رسید که نشان دهنده دو برابر شدن میزان تولید در هر ده سال می باشد.تولید این روغن جهش چشمگیری به میزان 8/45 میلیون تن تا سال 2010 داشته است.میزان تولید در سال 2011 ،4/50 میلیون تن بوده که 28 درصد از کل تولید روغن های نباتی را تشکیل داده است و نکته قابل توجه آن است که :
پیش بینی می شود قیمت روغن پالم به سبب کمبود عرضه دیگر روغن های نباتی 30 تا 40 دلار افزایش یابد و انتظار می رود این افزایش قیمتی در 3-4 ماه ابتدای سال 2013 واقع شود. در دوماهه گذشته قیمت روغن پالم خام وتصفیه شده کاهش چشمگیری داشت به عنوان مثال قیمت پالم اولئین (RBD fob Malaysia ) در آغاز اکتبر تا 800 دلار سقوط کرد.
کمبود دانه های روغنی منجر به افزایش قیمت تولیدات غذایی در بخش غذا خواهد شد.
ذخایر دانه های روغنی با کاهش شدید روبرو می باشد ومحصول دهی دانه سویای کشورهای آمریکای جنوبی همچنین در پرده ابهام است . پیش بینی می شود قیمت مواد غذایی تحت تاثیر این دو عامل قرار گیرد.اخیرا  قیمت های کنجاله سویا وکلزا به میزان 60 تا 70 درصد از سال گذشته افزایش یافته است.رشد قیمتی ، خریداران اصلی مانند چین را ناچار به صرفنظر از خرید 600 هزار تن دانه سویا از آمریکا کرده است.درصورت کاهش قیمت سویا به جهت عرضه محصولات جدید از کشورهای آمریکای جنوبی، می توان امید داشت که ذخایر این دانه در آمریکا بهبود یابد. این در حالی است که ریزش بارانهای سنگین اکتبر و اوایل نوامبر در کشورهای آمریکای جنوبی منجر به محدودکردن کاشت ذرت، دانه آفتابگردان و همینطور سویا شده است. برداشت سویا 3 تا 4 هفته از برنامه عقب تر و به تاخیر افتاده است .
با ادامه شرایط آب وهوایی نامطلوب در کشورهای آمریکای جنوبی، عرضه محصولات این کشورها با تاخیر انجام خواهد شد.همانطور که گفته شد روغنکشی 7 دانه روغنی 6/4 میلیون تن نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است و بیشترین کاهش در مورد سویا با 3/3 میلیون تن کاهش بوده است.علاوه بر این انتظار داریم روغنکشی دانه آفتابگردان و کتان با کاهش مواجه شود.تغییر این پیش بینی ها در صورتی ممکن خواهد بودکه مصرف روغن نباتی با عرضه ذخایر افزایش یابدو افزایش روغنکشی نیز صورت گیرد.انتظار داریم کاهش مصرف جهانی 8 نوع کنجاله که از اکتبر آغاز شده تا آخر دسامبر به 1 میلیون تن کاهش (3/1 – درصد)نسبت به مدت مشابه سال قبل برسد.
درحال حاضر پیش بینی می شود کل تولید دانه های روغنی در نیمسال 2013-2012 ،9/456 میلیون تن باشد.

کنجاله های روغنی
انتظار می رود کاهش قیمت کنجاله های روغنی از ابتدای سال 2013 تسریع شود این در صورتی است که پیش بینی های ما از مساعد شدن شرایط آب و هوایی کشورهای آمریکای جنوبی تحقق یابد.درصورت خسارات به محصولات بویژه سویا، بازار تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و قیمتها افزایش خواهد یافت. عدم محصول دهی مطلوب منجر به کاهش تولیدات وصادرات خواهد گردید که صعود قیمتها را دربر خواهد داشت.
تولید جهانی کنجاله های روغنی کمتر از میزان پیش بینی شده و تنها به میزان 9/67 میلیون تن تا دسامبر 2013 خواهد بود که 7/0 میلیون تن از پیش بینی ماه گذشته ما کمتر می باشد همچنین 1/2 میلیون تن یا 3 درصد نسبت به سال گذشته کاهش خواهد داشت.تحلیل آمار ذخایر کنجاله های روغنی در آغاز اکتبر نشان دهنده کاهش ذخایر جهانی به میزان 3 میلیون تن یا 7/3 درصد در مقایسه با سال گذشته می باشد.باتوجه به این موضوع انتظار می رود قیمت انواع کنجاله روغنی تا عرضه محصول بیشتر، افت نداشته باشد.

دانه سویا
مرکز آمار آمریکادرگزارش نهم نوامبر خود خبر از افزایش تولید دانه سویا در این کشور به 9/80 میلیون تن داده است. این میزان از پیش بینی های صورت گرفته بیشتر بوده و مقدار کاشت و برداشت پیش بینی شده را تغییر نداده است.این افزایش تولید، موقعیت صادر کنندگان آمریکایی را برای پاسخگویی به تقاضای خارجی در بهترین جایگاه ممکن قرار می دهدو صادرات این کشورها در زمینه روغن و کنجاله سویا نیز در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. علیرغم این رشد صادراتی باید توجه داشت که ذخایر سویای آمریکا در حدود 24 میلیون تن نسبت به سال گذشته کمتر می باشد و این موضوع منجر به کاهش قابل توجه در ذخایر جهانی سویا در اوایل سال 2013 خواهد شد.این موضوع حتی باتوجه به در نظر گرفتن کاهش سالیانه روغنکشی، درعدم کاهش مقادیر ذخایر اثری نخواهد داشت.
مصرف کنندگان دانه سویا در سراسر جهان همچنین امید به تولید 3 میلیون تنی پیش بینی شده کشورهای آمریکای جنوبی در اوایل سال 2013 دارند. اخیرا  بارندگیهای مثمرثمری در نواحی خشک برزیل صورت گرفته و امیدها را برای تحقق تولید افزایش داده است.این درحالی است که درآرژانتین تاخیر در کاشت سویا در بسیاری مناطق این کشور موجب افزایش ریسک در برداشت به موقع محصول شده است.حدودا" 1 تا 2 میلیون هکتار از زمینهای کشاورزی بخصوص در مناطق مرکزی آرژانتین عملیات کاشت خود را متوقف کرده اند.
تولید دانه سویا در اوکراین رشد بی سابقه ای داشته و این کشور را در ردیف صادر کنندگان اصلی این دانه قرار داده است.گزارشات 27 نوامبر حاکی از برداشت 35/2 میلیون تن( حدود 97 درصد از سطح زیر کشت) می باشد.اوکراین در دو ماهه ابتدای فصل 186 هزار تن سویا صادر کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که 55 هزار تن گزارش شده بود رشد قابل توجه دارد.قسمت اعظم این صادرات به اتحادیه اروپا، مصرو ترکیه بوده است. پیش بینی می شود کل صادرات فصل 2013 – 2012 به 5/1 میلیون تن برسد.قابل ذکر است که کل صادرات سویا در فصل گذشته 34/1 میلیون تن بوده است.روغنکشی سویا نیز افزایش 6 تا 7 درصد خواهد داشت یعنی درحدود 850 هزار تن خواهد بود.
گفتنی است که اوکراین در این فصل به عنوان هفتمین صادر کننده اصلی سویا در سطح جهان بعد از کشورهای G – 3 ،پاراگوئه ،اوروگوئه و کانادا معرفی خواهد شد.

دانه آفتابگردان
صادرات جهانی روغن آفتابگردان در فصل 2013-2012 طبق پیش بینی ها تا 1/6 میلیون تن کاهش خواهد یافت.
کاهش تولیدات و صادرات روغن آفتابگردان و نیز سویا منجر به افزایش تقاضای روغن پالم خواهد شد. گفتنی است که برخی صادرکنندگان ، مخالف فروش روغن آفتابگردان ذخیره می باشند و این موضوع می تواند به دو علت باشد:
1-در طول فصل زمستان به علت مشکلات ناشی از استفاده از روغن پالم تقاضای جهانی برای روغن آفتابگردان افزایش خواهد یافت و قیمت بالا خواهد رفت.
2-در نیمه دوم فصل آینده کمبود دانه آفتابگردان موجب افزایش قیمتها و اثر برروغنکشی خواهد شد.
اما باید توجه داشت که اگر تولید دانه سویای کشورهای آمریکای جنوبی در ابتدای سال 2013 برطبق پیش بینی ها باشد روند تقاضای جهانی به جای روغن آفتابگردان به سمت روغن سویا سوق داده شده و درنتیجه بازار دانه آفتابگردان با مشکل مواجه خواهد شدو صادرکنندگان آن را مجبور به اعمال تخفیف وکاهش قیمت خواهد کرد.
به علت کاهش چشمگیر تولید دانه آفتابگردان در اروپا و کشورهای حوزه دریای سیاه و آرژانتین تقاضاها کاهش پیدا کرده است.گزارشات 1 نوامبر نشان می دهدکه تولید این دانه در اوکراین به 3/8 میلیون تن رسیده و عملیات برداشت به اتمام رسیده است.این میزان در مقایسه با 35/9 میلیون تن مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است ولی همچنان میانگین 6/6 میلیون تنی پنج ساله اخیر را حفظ کرده است.
در روسیه برداشت دانه آفتابگردان از حد میانگین بالاتر خواهد رفت وتا پایان سال به 8 میلیون تن خواهد رسید. سال گذشته مقدار برداشت 5/9 میلیون بوده و میانگین آن در پنج سال اخیر 3/6 میلیون تن می باشد.گزارشات نهم نوامبر حاکی از برداشت 2/7 میلیون تن دانه آفتابگردان از 6/5 میلیون هکتار است که 6 درصد کاهش سالیانه داشته است.
تا آخر نیمسال 2013-2012 انتظار می رود تولید دانه آفتابگردان کشورهای CIS به 25/17 میلیون تن برسد که 6/2 میلیون تن در مقایسه با سال گذشته کاهش خواهد داشت.این کاهش به سبب خشکسالی های موجود در قزاقستان و مولداوی می باشد.
چشم انداز تولید دانه آفتابگردان در آرژانتین بیش از پیش رو به زوال می رودو به علت تاخیر بارش در مناطق زیر کشت این دانه تنها 69 درصد از سطوح زیر کشت برداشت شده که کمتر از برداشت 84 درصد سال گذشته می باشد.این احتمال وجود دارد که 3/0 تا 4/0 میلیون هکتار از سطوح نیز آماده کشت نشود و محصول دهی اوایل سال 2013 را به میزان 2/0 تا 5/3 میلیون تن با کاهش روبرو کند.
درنتیجه کاهش ذخایر دانه آفتابگردان، روغنکشی جهانی حداقل 9/2 میلیون تن کاهش خواهد داشت و به 1/33 میلیون تن در این فصل خواهد رسید و به دنبال آن تولید روغن آفتابگردان و کنجاله آن تنزل پیدا خواهد کرد. روسیه واوکراین تا سپتامبر سال آینده جمعا 8/15 میلیون تن روغنکشی خواهند کرد که 2 میلیون تن نسبت به فصل گذشته کاهش دارد.روغنکشی اتحادیه اروپا وآرژانتین به ترتیب به کاهش 3/6 و 4/3 میلیون تن خواهد رسید.
ترکیه از ابتدای سپتامبر 2012 ، 150 تا 160 هزار تن دانه آفتابگردان از کشورهای حوزه دریای سیاه خریداری کرده که میزان قابل توجهی در مقایسه با گذشته می باشد. دراین میان اتحادیه اروپا نیز اقدام به واردات گسترده این دانه به منظور افزایش میزان روغنکشی در فصل جاری نموده است. درمجموع ترکیه و اتحادیه اروپا رقابت وارداتی نزدیکی را با یکدیگر آغاز کرده اند.پیش بینی می شود کل صادرات دانه آفتابگردان به ترکیه تا سپتامبر سال آینده ،67/0 میلیون تن کمتر شود که این در نتیجه کاهش تولیدات و نیز ذخایر می باشد.
صادرات دانه آفتابگردان به اتحادیه اروپا از سوی کشورهای حوزه دریای سیاه نیز در فصل جاری 76/1 میلیون تن کاهش خواهد یافت که در سه سال گذشته بی سابقه است و سبب کاهش روغنکشی این دانه به خصوص در قسمتهای غربی اتحادیه اروپا خواهد شد.کاهش تولید دانه آفتابگردان ، کشورهای وارد کننده نظیر پاکستان ،امارت ومراکش را در مضیقه قرار خواهد داد.
همچنین کشورهای روسیه واوکراین به صادرات گسترده روغن آفتابگردان خود ادامه می دهند و این روند درهفته های اخیر نیز ادامه داشته است و براساس گزارشها این دو کشور از آغاز اکتبر 800 هزار تن روغن آفتابگردان صادر کرده اند.
برخلاف صادرات گسترده این روغن از کشورهای حوزه دریای سیاه،آرژانتین تنها 50 تا 60 هزار تن صادرات روغن آفتابگردان داشته که در مقایسه با حد معمول صادرات ماهیانه کاهش بسزایی یافته است.این روند منجر به افزایش ذخایر آرژانتین خواهد شد و اگرآرژانتین قیمت روغن آفتابگردان صادراتی خود راپایین بیاورد رقابت صادرات این روغن درمیان کشورهای حوزه دریای سیاه و آرژانتین صورت خواهد گرفت.
صادرات کنجاله آفتابگردان از اکتبر 2011 تا سپتامبر 2012 افزایش چشمگیری داشته است و به 95/6 میلیون تن در مقایسه با 7/4 میلیون تن سال گذشته و 2/4 میلیون تن دو سال پیش رسیده است. عمده ترین صادرات از اوکراین و روسیه بوده و رشد قابل توجهی در این کشورها داشته است.همین رشد در آرژانتین در طول فصل گذشته صورت گرفته و برخلاف کاهش صادرات کنجاله در اتحادیه اروپا بوده است.

روغن پالم
تولید روغن پالم در آمریکای مرکزی و جنوبی بیش از حد انتظارات خواهد بودو پیش بینی می شود تولید روغن پالم در 5 کشور تولید کننده و صادر کننده اصلی 5/2 میلیون تن افزایش یابد که این میزان تولید سالیانه را درحدود 10 درصد افزایش خواهد داد. درسال جاری شاخص رشد تولیدروغن پالم در کلمبیا در حدود 30 هزار تن و دراکوادور 50 تا 60 هزار تن بوده است.کلمبیا همچنین تولید کننده اصلی روغن پالم در این منطقه می باشد اما دیگر کشورها نیز رشد قابل توجهی در تولیدات روغن پالم خود صورت داده اند و ازاکتبر 2011 تا سپتامبر 2012 رکورد صادرات خود را به 14/1 میلیون تن رسانده اند.مکزیک واردات این روغن را تا47 درصد نسبت به سال قبل افزایش داده تا خلا ناشی از کمبود دیگر روغن های نباتی و افزایش مصرف را پوشش بخشد.دیگر خریداران اصلی روغن پالم آمریکای مرکزی و جنوبی، کشورهای اتحادیه اروپا ،نیکاراگوئه و برزیل بوده اند.
درمقایسه ، بازار روغن ها و چربی ها در هفته های آتی با افزایش قیمت ها مواجه خواهد گردید.از آغاز ژانویه تا اواخر مارس تولید انواع روغن های نباتی حداقل 3/1 میلیون تن کاهش خواهد داشت و این کاهش بخصوص در مورد روغن پالم بیشتر خواهد بودکه این به دو دلیل عمده می باشد :
1-کاهش تولید فصلی
2-افزایش شدت تقاضای جهانی که به دلیل قیمت مناسب در حال حاضر پالم و نیز کمبود ذخایر دیگر روغن ها می باشد.
تخمین می زنیم که ذخایر جهانی روغن پالم از 9/9 میلیون تن به 3/8 میلیون تن تا آخر ماه مارس برسد. که این در صورت کاهش چشمگیر 6/1 میلیون تنی خواهد داشت.کاهش ذخایر نسبت به مدت مشابه سال قبل که 2/1 میلیون تن کاهش و دو سال قبل که 6/0 میلیون تن کاهش بوده گسترده تر شده است.علاوه بر عوامل ذکر شده ، افزایش مصرف پالم در بخش بیودیزل نیز مزید برعلت کاهش ذخایر این روغن در ماههای آینده می باشد.
تعیین وضعیت قیمتها دور از انتظارات بوده و بعنوان مثال در سیزدهم دسامبر قیمت روغن خام پالم در روتردام به 750 دلار سقوط کردو پالم اولئین (RBD fob Malaysia) نیز به 755 دلار رسید که حدودا 350 دلار پایین تر از روغن سویای آرژانتین معامله شده است.هم اکنون روغن خام پالم در روتردام برای هر تن 50 تا 60 دلار پایین تر نسبت به روغن خام برنت معامله می شودوهمین موضوع منجر به افزایش خریداین روغن برای بخش انرژی و دیگر مصارف خواهد شد.مصرف جهانی روغن پالم برطبق تخمین ها تا سپتامبر 2013 ، 4 میلیون تن رشدخواهد داشت.مصرف این روغن در فصل گذشته 6/2 میلیون تن افزایش داشته است و درفصل 2011 – 2010 به میزان 7/1 میلیون تن بوده است .همانطور که اشاره شد به علت تحلیل ذخایر پیش بینی می کنیم قیمت روغن پالم و دیگر روغن های نباتی در ماههای پیش رو افزایش یابد.

کانولا و دانه کلزا 
در حال حاضر چشم انداز تولید این محصولات در اتحادیه اروپا مساعد می باشدو انتظار     می رودکه حجم تولید کلزا و کانولا در سال 2013 به طرز چشمگیری افزایش یابد. این در صورتی است که صدمات جدی و دور از انتظاری در طول زمستان پیش رو ونیز خشکسالی در ماههای "آوریل و می " اتفاق نیافتد. درپاییز گذشته کشت کلزا در فرانسه و انگلستان با تاخیر قابل توجه  انجام شد.اما در مجموع حدودا 35/0 میلییون هکتار کشت دانه کلزا در این مناطق صورت گرفت.کشت کلزا درآلمان 120 هزار هکتار بود و دیگر کشورهای اروپایی گستره ی وسیعی از سطوح کشاورزی خود رابه این دانه اختصاص دادند.طبق گزارشات دولت فرانسه 49/1 میلیون هکتارکلزا دراین کشور برداشت شده که 7 درصد کمتر از سطح برداشت شده سال پیش بوده است.
طبق پیش بینی ها تولید کلزا در اروپا 5/20 میلیون تن خواهد بودکه نسبت به 6/20 میلیون تن سال 2010 و 7/21 میلیون تن سال 2009 کاهش خواهد داشت.درفصل 2013-2012 ذخایر کلزا و کانولا به کاهش بی سابقه ای در طول 4 سال اخیر خواهد رسیدیعنی کل ذخایر 9/65 میلیون تن خواهد بود که 3/1 میلیون تن کمتر از سال وپیش و 7/1 میلیون تن کمتر از دو سال قبل می باشد.
درشش ماه آینده روغنکشی در اتحادیه اروپا یک میلیون تن کاهش خواهد یافت.انتظار می روداین کاهش در روغنکشی کانادا 2/0 میلیون تن ، مکزیک 1/0 و چین 2/0 میلیون تن باشد.طبق آخرید پیش بینی ها روغنکشی کلزا و کانولا تا ژوئن سال آینده 1/58 میلیون تن خواهد بودکه نسبت به پیش بینی های ماه گذشته5/1 میلیون تن کاهش داشته است.بیشترین کاهش روغنکشی ها دراتحادیه اروپا ، چین وکانادا خواهد بود.
 در هفته منتهی به 1 نوامبر، صادرات کنجاله سویای آمریکا به 195 هزار تن رسید. کشورهای ترکیه،ونزوئلا و مصر بیشترین خرید راداشته اند،این میزان صادرات بالاتر ازحدانتظارات بوده است.68 درصد از کل فروش روغن سویا به چین بوده است وچین همچنان فعال ترین خریدار محصولات روغنی آمریکا می باشد.واردات روغن ها وچربیها از اکتبر 2011 تا سپتامبر 2012 ،1/2 میلیون تن افزایش یافته و مصرف روغن ذرت و سویا بیشترین مصرف را درداخل آمریکا داشته است. محصول ذرت آمریکا علیرغم بالاتر بودن برداشت آن از مقادیر پیش بینی شده همچنان 13 درصد نسبت به سال گذشته کاهش دارد.میزان برداشت شده تاکنون 73/10 بیلیون بشل گزارش شده که نسبت به 36/12 بیلیون بشل سال گذشته کاهش یافته است.قابل ذکر است که ذخایر ذرت آمریکا در حداقل سطح خود می باشد و این موضوع رقابت برسر سطح کشت بیشتر میان سویا، ذرت وگندم بهاره را دراوایل سال 2013 شدیدتر کرده است.از اکتبر سال قبل تا سپتامبر سال جاری واردات چربیها وروغن های نباتی در آمریکا به 1/2 میلیون تن افزایش یافته است.بدون شک باوجود کاهش شدید ذخایر سویا در آمریکا ،این کشور همچنان می تواند قسمت اعظم تقاضای جهانی را پاسخگو باشد.قیمت روغن سویا در ماههای اخیر نسبت به دیگر روغن های نباتی افزایش یافته و بعنوان مثال در مقایسه با روغن خام پالم پیشرو بوده است.عرضه بیش از تقاضای روغن پالم وکاهش تقاضای این روغن در بخش بیودیزل باعث سقوط قیمتی این روغن گردیده است.این موضوع به سود بخش انرژی در اروپا بوده و تاحدودی در ذخایر پالم بهبود ایجاد کرده است.

آرژانتین
چشم انداز محصول دهی این کشور به علت تاخیر در کاشت سویا رو به زوال می باشدوکاشت ذرت و دانه آفتابگردان تنها 4/3 میلیون هکتار صورت گرفته است.اما عمده ترین اهمیت برداشت محصولات در آرژانتین برداشت سویا می باشدکه تاچه مرحله ای پیش خواهد رفت.درحدود 13 تا 16 میلیون هکتار ازسطوح قابل کشت در آرژانتین دچار خسارت ناشی از سیل شده ویا بسیار مرطوب است وباوجود هوای نسبتا گرم در هفته منتهی به 8 نوامبر پیش بینی می شود که بارشها طی روزهای آینده تشدیدشودو تاخیر بیشتری در روند کاشت صورت گیرد.
بارش باران سنگین منجر به خسارت به 180 هزار هکتار از کشت گندم و 160 هزار هکتار از کشت جو در آرژانتین شده وهمچنین خسارت به کلزا به همین صورت در مناطقی از بوینس آیرس صورت گرفته است.این خسارات منجر به کاهش تولید و صادرات این محصولات طی 12 ماه آینده خواهد شد.
همانطور که پیش تر اشاره شد برخلاف نگرانیهای موجود برای تاخیر کاشت سویا و ذرت، وضعیت دانه آفتابگردان مطلوب بوده و تاکنون 35/1 میلیون هکتار از سطوح زیر کشت آن تا هفته منتهی به 8 نوامبر برداشت شده است.

ایران  
مصرف کنندگان ایرانی از تورم بالا و کمبود کالاهای اساسی وغذایی رنج می برند.تحریم های ایجاد شده از سوی آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی شدت یافته وتحریم هایی که کاهش چشمگیری در واردات دانه های روغنی ،روغن های نباتی و کنجاله را دربر داشته ،ادامه دارد.روند کاهش واردات از سال 2011 آغاز شد و تاابتدای سال 2012 نیز ادامه داشت اما واردات دانه های روغنی از جولای تا سپتامبر سال جاری در ایران جهش پیدا کردو واردات سویا تقریبا دوبرابر شدو به 140 هزار تن رسید.به همین مقدار واردات در مورد روغن سویا، روغن آفتابگردان و پالم و کنجاله سویا و کنجاله آفتابگردان نیز افزایش داشت.واردات روغن سویا به ایران از اکتبر تا دسامبر 2012 حداقل 110 تا 120 هزار تن بوده است که این میزان نسبت به 41 هزار تن سال گذشته دوبرابر می باشد.حدودا" 100 تا 110 هزار تن از این میزان از آرژانتین وارد شده است.

کشورهای G-3
در ماه سپتامبر صادرات روغن سویای کشورهای آمریکا، برزیل و آرژانتین G-3 به 506 هزار تن رسیدکه این میزان از 664 هزار تن ماه قبل از آن و 614 هزار تن مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.صادرات کشورهای G-3 از اکتبر 2011 تا سپتامبر 2012 به میزان 1/1 میلیون تن کاهش پیدا کرده است.علت کاهش چشمگیر واردات روغن سویا در کشورهای 27 – EU ،کاهش تولیدات بیو.دیزل بوده است این در حالی است که واردات این روغن در چین وهند به میزان 3/0 میلیون تن نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

کانادا
ذخایر فصلی کانولا در این کشور تحلیل یافته است.کاهش سالیانه صادرات کانولا از ماه پیش رو شدت یافته است و پیش بینی می شود محموله های صادراتی تنها 7 میلیون تن باشد که نشان از حداقل مقدار صادرات در 5 ساله اخیر خواهد بود. میزان صادرات در مدت مشابه سال گذشته 7/8 میلیون تن بوده است.در طول دو هفته گذشته چین فعال ترین خریدار کانولای کانادا بوده است اما انتظار می رود در ماههای آتی واردات چین کمتر شود و پاکستان نیز واردات کانولا از کانادا را کاهش دهد.
به علت ذخایر ناکافی کانولا،روغنکشی این دانه در کانادا از دسامبر وژانویه کاهش پیدا خواهد کرد.طبق تخمین ها روغنکشی تا جولای 2013 ، 75/6 میلیون تن خواهد بود که 4 درصد کمتر از فصل گذشته می باشد.

 

کد خبر 22897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =