محمد موسوی

  • نان کارتی و کوپنی تکذیب شد

    نان کارتی و کوپنی تکذیب شد

    مواد غدایی> رئیس مرکز روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه با تکذیب صدور کارت نان نوشت: اگر طرح (حذف ارز ۴۲۰۰ گندم) نهایی شود فقط مصرف کننده نهایی با همان کارتی که یارانه می گیرد، نان یارانه‌ای هم می خرد.