رئیس جمهور با طرح 20 پرسش اقتصادی، میراث اقتصادی‌اش برای دولت یازدهم را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمود احمدي نژاد در ديدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي با مقام معظم رهبري گزارش مشروحي از عملکرد 8 ساله دولت در حوزه هاي مختلف بيان کرد. اين گزارش در قالب پاسخ به بیش از 20 سؤال طراحي شده بود که در پاسخ ها عملکرد 8 ساله دولت با عملکرد دولتهاي قبل مقايسه مي شد.

دكتر احمدي نژاد البته تأکيد کرد که مقايسه عملکرد دولت با دولتهاي قبل به معناي نفي خدمات ارزشمند آن دولتها نيست.

سؤال اول رييس جمهور درباره شرايط کار دولتهاي نهم و دهم و نقش عوامل بيروني در اين شرايط، بود.

دكتر احمدي نژاد در پاسخ به اين سؤال، دو عامل بيروني بحران جهاني اقتصاد و تحريم هاي گسترده اقتصادي و يک عامل شرايط داخلي از جمله خشکسالي سالهاي اخير، تنش هاي سياسي سال 88 و سياه نمايي برخي جريان ها را در هر گونه ارزيابي از عملکرد دولت بسيار مهم دانست.

تشريح وضعيت توسعه انساني کشور در 8 سال گذشته

سؤال دوم رييس جمهور در خصوص وضعيت توسعه انساني کشور در 8 سال گذشته بود.

دكتر احمدي نژاد در پاسخ به اين سؤال به آمارهاي سازمانهاي بين المللي اشاره کرد و گفت: براساس طبقه بندي سازمان ملل که در سال گذشته منتشر شد، ايران از لحاظ شاخص توسعه انساني از رتبه 94 به رتبه 76 ارتقاء يافته است. افزايش اميد به زندگي از 70.2 سال در سال 84 به 73.2 سال در سال 91 و افزايش درآمد سرانه ايران از 9144 دلار در سال 84 به 12623 دلار در سال 91، از ديگر آمارهايي بود که رييس جمهور در اين بخش به آنها اشاره کرد.

تشريح پيشرفتهاي کشور و خدمات دولتهاي نهم و دهم در عرصه علم و فناوري

رييس جمهور در تشريح پيشرفتهاي کشور و خدمات دولتهاي نهم و دهم در عرصه علم و فناوري گفت: افزايش 7 برابري ظرفيت پذيرش دکتراي تخصصي – افزايش 12 برابري توليد دارو با فناوري پيشرفته، افزايش سهم ايران در توليد علم پزشکي جهان به 7.3 برابر و ارتقاي جايگاه جهاني ايران در رشته هاي مختلف بويژه در نانو از رتبه 35 به رتبه 8 از جمله شاخصهاي پيشرفت در اين عرصه است.

وي پيوستن ايران به معدود کشورهاي داراي دانش و فناوري ساخت و پرتاب ماهواره و پيشرفتهاي چشمگير هسته اي را از ديگر نکات بارز حرکت کشور در 8 سال اخير اعلام کرد و گفت: در آموزش عالي، به جايي رسيده ايم که ظرفيت پذيرش از ظرفيت متقاضي بيشتر شده است.

تشريح آماري خدمات دولت در زمينه ايجاد اشتغال

رييس جمهور سپس به تشريح آماري خدمات دولت در زمينه ايجاد اشتغال پرداخت و گفت: با طرحهايي همچون بنگاههاي کوچک زود بازده، صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي، صندوق مهر امام رضا و بانک تعاون در مجموع ميزان بيکاري در 8 سال اخير بطور متوسط 11.4 درصد بوده است که نشان مي دهد در مقايسه با دولتهاي هفتم و هشتم، ميزان بيکاري کمتر شده است.

دكتراحمدي نژاد اعطاي سهام عدالت به بيش از 40 ميليون نفر، اختصاص 1240 ميليارد تومان سهام ترجيحي به کارگران و اجراي گام اول هدفمندي يارانه ها را از گامهاي بلند دولت براي تحقق عدالت دانست و افزود: در 8 سال اخير بيش از 4 ميليون و 400 هزار نفر وام قرض الحسنه ازدواج دريافت کردند و بيش از 34 هزار ميليارد تومان وام براي مسکن در اختيار محرومان قرار گرفته است.

رييس جمهور در پاسخ به اين سوال که "آيا در اين دولت توزيع درآمدها بهتر و مردم مرفه تر شده اند يا خير؟"، بهبود در سه شاخص ضريب جيني، نسبت مخارج دهك هاي اول و آخر درآمد و همچنين ميزان درآمد سرانه بر اساس برابري قدرت خريد را بعنوان شواهد بهبود رفاه مردم و توزيع درآمدهاي دولت عنوان كرد.

وي در اين زمينه خاطر نشان كرد: ضريب جيني در سال 84 ،‌ 0.4023 بود كه در سال 91 به 0.357 كاهش يافت كه نشان مي‌دهد فاصله طبقاتي كاهش يافته است.

رييس جمهور با ارائه آماري در خصوص نسبت مخارج بيشترين دهك درآمدي به كمترين دهك درآمدي در مناطق شهري و روستايي افزود: اين نسبت براي اولين بار به كمتر از 10 كاهش يافت.

سوال هفتمي كه رييس جمهور مطرح كرد از اين قرار بود: "آيا دولت در مديريت اقتصاد به اصلاحات و تحولات ساختاري اقتصاد توجه نكرد"؟

آقاي احمدي نژاد براي پاسخ به اين سوال به اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري شركتهاي دولتي و هفت برنامه مشخص در قالب تحول اقتصادي اشاره كرد.

وي اظهار داشت: اجراي قانون سياستهاي اصل 44 پس از تصويب مجلس آغاز شد و 119 هزار ميليارد تومان واگذاري بنگاههاي اقتصادي صورت گرفت كه 70 درصد اين واگذاريها از طريق بورس بود.

اجراي قانون هدفمند يارانه ها گام اساسي در اصلاح ساختار اقتصادي كشور

رييس جمهور به اجراي قانون هدفمند يارانه ها را گام ديگري در اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور برشمرد و تصريح كرد: مديريت مصرف انرژي، توزيع عادلانه يارانه، مقابله با قاچاق سوخت و كاهش فاصله طبقاتي از اهداف اجراي اين قانون بود.

وي همچنين افزود: مصرف روزانه بنزين در سال 86، 74 ميليون ليتر بود كه در صورت تداوم مصرف با اين شيب، در سال 92 به 142 ميليون ليتر مي رسيد اما با اجراي هدفمندي يارانه‌ها، مصرف روزانه بنزين در سال 91 به 61 ميليون ليتر رسيد.

احمدي نژاد رشد 5 درصدي مصرف برق در كشاورزي و رشد 9 درصدي در بخش صنعت را نشانه رشد توليد دانست و افزود:‌ صندوق بين المللي پول، روش ايراني هدفمندي يارانه ها را بهترين روش معرفي و به ديگر كشورها اجراي آن را توصيه كرد.

اصلاح نظام مالياتي و اجراي طرح جامع مالياتي، اجراي طرح تحول گمركي، آغاز اصلاح نظام توزيع، بخشهاي ديگري از گزارش رييس جمهور در خصوص اجراي سياستهاي اصلاح اقتصادي بود.

تشريح وضعيت بازار سرمايه در 8 سال گذشته

سؤال هشتم دكتر احمدي نژاد به وضعيت بازار سرمايه در 8 سال گذشته اختصاص داشت. رييس جمهور در پاسخ به اين سؤال اين آمارها را بيان کرد: تعداد سهامداران بورس از 4.3 ميليون نفر در سال 84 به7.2 ميليون نفر در سال 91 رسيده است. شاخص کل بورس از 9460 واحد در سال 84 به بيش از 54 هزار واحد در سال 92 رسيده است.

دكتر احمدي نژاد با ارائه اين آمارها نتيجه گيري کرد که ارزش بازار سرمايه در هشت سال گذشته 7 برابر شده و اعتماد مردم و فعالان اقتصادي به بازار سرمايه افزايش يافته است.

نهمين سؤال رييس جمهور درباره وضعيت قدرت عمل بانکها و بانک مرکزي در 8 سال گذشته بود. وي در اين بخش هم چند آمار ارائه کرد و گفت: قدرت وام دهي بانکها در سال 83 پانزده هزار ميليارد تومان بود که در سال 91 به پنجاه و يک هزار ميليارد تومان رسيده.

سرمايه بانکها در هشت سال گذشته از يکهزار و پانصد ميليارد تومان به سه هزار و صد ميليارد تومان رسيده است. نسبت بدهي دولت به کل مطالبات بانکي از 21.4% در سال 84 به 12% در سال 91 رسيد و در سال 92 نيز بدهي دولت به بانکها کُلاً تسويه شد.

دولت تمام بدهي خود را به بانک مرکزي تسويه کرده است

دكتراحمدي نژاد در سؤال دهم خود پرسيد: آيا اين دولت بدهکارترين دولت در تاريخ است؟ وي در پاسخ گفت: دولت تمام بدهي خود را به بانک مرکزي تسويه و در واقع بدهي انباشته دولتهاي قبلي را نيز تسويه کرده است.

رييس جمهور درباره بدهيهاي خارجي کشور نيز با استناد به آمار رسمي گفت: دولت در آغاز کار، کشور را با بدهي 41.9 ميليارد دلاري تحويل گرفت: اما اکنون با بدهي 15.9 ميليارد دلاري تحويل مي دهد يعني برخلاف تبليغات فراوان، در 8 سال اخير 26 ميليارد دلار بدهي خارجي کشور کاهش يافته است.

دكتر احمدي نژاد مجموع سرمايه هاي خارجي وارد شده به کشور را از اول انقلاب تا سال 83، حدود 13 ميليارد دلار اعلام کرد و افزود: در 8 سال اخير، بيش از 25 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب شده است.

رييس جمهور در زمينه تجارت خارجي نيز با بيان آمارهاي مختلف تأکيد کرد: اوضاع کشور در اين زمينه نيز بهبود يافته است.

افزايش تجارت خارجي به 635 ميليارد دلار در 8 سال اخير و افزايش صادرات غيرنفتي از 38 به 171 ميليارد دلار از جمله آمارهاي بيان شده در اين بخش بود. احمدي نژاد افزود: نسبت صادرات غيرنفتي به واردات نيز که شاخص مهمي در مباحث اقتصادي است از 25 درصد در سال 83، به 77 درصد در سال 91 رسيده و در سه ماه اول امسال اولين بار در تاريخ کشور، ميزان صادرات به واردات افزايش يافته است.

رييس جمهور در پاسخ به شبهه اي که گفته مي شود دولت همه منابع را خرج کرده و براي دولت بعدي چيزي باقي نگذاشته است گفت: ارزش دارايي هاي ارزي بانک مرکزي در حال حاضر بيش از يکصد ميليارد دلار است که نسبت به 8 سال قبل که دولت را تحويل گرفتيم هشتاد درصد افزايش يافته است.

دكتر احمدي نژاد همچنين ميزان دارايي صندوق توسعه ملي را بيش از 52 ميليارد دلار و ميزان دارايي نقدي اين صندوق را بيش از 30 ميليارد دلار اعلام کرد.

رييس جمهور در تشريح وضع نقدينگي و تورم نيز به مقايسه ي ميان سالهاي 76 تا 83 با 8 سال اخير پرداخت.

احمدي نژاد گفت: متوسط رشد نقدينگي در دولتهاي هفتم و هشتم سالانه 27.1 درصد بود که در دولتهاي نهم و دهم به 26.24 صدم درصد کاهش يافته است.

رييس جمهور افزود: نرخ سالانه تورم نيز در دولتهاي قبل از دولت بنده 20.5 درصد بود که در 8 سال اخير بطور متوسط به سالانه 17.7 درصد رسيده است.

تشريح وضعيت توليد در 8 سال گذشته

سؤال نوزدهم رييس جمهور درخصوص وضعيت توليد در 8 سال گذشته بود که دكتر احمدي نژاد به متوسط نرخ رشد اقتصادي از 4.7% در فاصله سالهاي 76 تا 83 به 4.4% در فاصله سالهاي 84 تا 91 اشاره کرد و گفت: ميزان سرمايه گذاري در حوزه صنعت در هشت سال قبل از اين دولت، 21 هزار ميليارد تومان بود که در هشت سال اخير به 115 هزار ميليارد تومان رسيده است.

افزايش توليد پتروشيمي از 18.2 ميليون تن به بيش از 60 ميليون تن، افزايش توليد فولاد از حدود 10 ميليون تن به حدود 24 ميليون تن، افزايش توليد سيمان از 33 ميليون تن به 80 ميليون تن و افزايش توليد خودرو از 960 هزار دستگاه به 2 ميليون دستگاه از ديگر آمارهايي بود که رييس جمهور در بخش توليد ارائه کرد.

سوال بيستم رييس جمهور در خصوص "ميزان ظرفيت سازي در بخش آب، برق و انرژي" بود.

وي گفت مجموعه نفت و گاز توليد شده قابل استحصال تا قبل از دولت نهم معادل 9.1 ميليارد بشكه نفت بود كه اين عدد در هشت سال گذشته به 34 ميليارد بشكه رسيد.

دكتر احمدي نژاد ميزان ظرفيت سازي در بخش برق و ذخاير آبي در دولتهاي نهم و دهم را نيز تقريبا معادل 27 سال قبل از اين دولت ها خواند.

"آيا كشاورزي در اين دوره مورد غفلت قرار گرفت"؟ سوال بيست و يكم احمدي نژاد بود. وي در پاسخ خاطر نشان كرد توليد محصولات كشاورزي از 86.9 ميليون تن در سال 83 به 118 ميليون تن در سال 91 رسيد و تراز صادرات كشاورزي به واردات نيز از 1.35 ميليارد دلار در سال 83 به 2.17 ميليارد دلار افزايش يافت.

رييس جمهور در بخش پاياني سخنانش با تأکيد بر اينکه گزارش بيان شده فقط گوشه اي از خدمات و فعاليتهاي دولت بوده است افزود: همه توفيقات ملت و کشور در سالهاي اخير آنهم در شرايطي که همه دشمنان براي کارشکني و تشديد فشارها بسيج شده بودند در پرتو عنايات خاص الهي و لطف ويژه امام زمان (عج) – حمايتهاي ارزشمند مقام معظم رهبري – بزرگواري و همدلي ملت – همکاري نهادها و دستگاههاي مختلف و پاک دستي، ارزش مداري، عدالت محوري و تواناييهاي تخصصي اعضاي دولت بدست آمده است.

دکتراحمدي نژاد با سپاس و تشکر صميمانه از ملت ايران، رهبر فرزانه انقلاب، همکاران دولت در سراسر کشور، نهادها و دستگاههاي مختلف و رسانه ها تأکيد کرد: همچنان و هميشه خود را بدهکار انقلاب و امام و شهيدان بزرگواري مي دانيم که همه توفيقات حاصل ايثار و بزرگواري آنهاست.

 

کد خبر 24358

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =