وزیر صنعت معدن و تجارت گفت : اولویت اول این وزارتخانه شناسایی عوامل وﻣﻮاﻧﻊ تولید ورفع آنها برای راه اندازی اقتصاد و صنعت کشور است.


مهندس ˈمحمد رضا نعمت زادهˈ،دربرنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در گزارش یکصد روزه عملکرد این وزارت صنعت ، معدن و تجارت افزود: حدود بیست مورد از عومل و موانع تولید را شناسایی کردیم که بخشی از آنها در این مدت مرتفع شد.

وی گفت : دراین راه دو هدف اصلی رفع بروکراسی وموانع غیر ضروری بوجود آمده درچند سال اخیر و نیز شفاف سازی را سرلوحه کار خود قرار دادیم.

نعمت زاده با اشاره به روند رو به افول توسعه صنعت درسال های اخیر گفت : درسال گذشته بنا برگزارش مرکز آمار 4/9 دهم درصد رشد منفی داشتیم.

وزیر صنعت معدن تجارت ادامه داد : به همین نسبت رشد اشتغال ، تولید و صادرات ما نسبت به سال90 کاهش داشته که همین روند درسال جاری نیز ادامه داشته است.

وی درخصوص تامین وتولید کالاهای ضروری گفت : به دلیل کاهش تولید داخلی، بخش عمده ای از کالاهای اساسی ما از خارج وارد می شود.

نعمت زاده افزود : به ﺮﻏﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺮخ ارز ﻛﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ ازﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای از ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری، ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ، ازﺟﻬﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی شد وآراﻣﺶ ﻧﺴﺒﻲ درﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺎﻧﻮار ها ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

وی افزود: امسال برای تامین کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از وضعیت بهتری برخوردار هستیم.

* برای شب عید مشکل نداریم

وزیر صنعت معدن وتجارت گفت : امروز انبار کارخانجات تولید کننده کالاهای اساسی مانند روغن مملو از ذخیره است.

وی گفت: هیچ نگرانی جهت تامین کالاهای اساسی مخصوصا میوه برای شب عید وجود ندارد.

نعمت زاده بازنگری در مقررات و ﺷﻔﺎفﺳﺎزی را از دیگر اقدامات مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت خواند و گفت : دراین خصوص روان و ﺳﺎده ﺳﺎزی دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞها برای ﺻﺪور ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ و ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ وآزادﺳﺎزی80 درﺻﺪ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻮﻛﻪ ﺷﺪه ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ را از جمله اقدامات این وزارت خانه نام برد.

وی ﺣﺬف ﺟﺮایم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ازﻣﻌﺎدن، ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ وﺻﻨﻔﻲ دراﻣﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎزار، ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ آوری دﺳﺘﺮﺳﻲ ذی نفعان ﺑﻪ آﻣﺎر واﻃﻼﻋﺎت درﺣﻮزهﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت را از دیگر اقدامات صد روز گذشته این وزارتخانه در دولت تدبیر وامید عنوان کرد.

نعمت زاده دربخش دیگری ازسخنانش گفت: کشور ما در کسب وکار در بین 178 کشور جهان در رتبه 152 قرار دارد که این نشانگر وجود موانع زیاد دراین زمینه می باشد.

وی وجود بورکراسی در واردات و صادرات را یکی ازموانع کسب وکار نام برد.

نعمت زاده دربخش دیگری ازسخنانش درخصوص طرح شبنم گفت : همانگونه که مشاهده کردیم، علی رغم وجود این طرح برچسب های فراوانی در اختیار عموم بود که این مسئله به قاچاق کالا رسمیت می داد .

وی گفت: برای ایران کد نیز مطالعات زیادی کردیم که این کدهای روی کالا جز اتلاف وقت و هزینه برای تولید کننده هیچ استفاده ای برای مصرف کننده و واحد های تولیدی ندارد.

وزیرصنعت معدن وتجارت درپایان افزود: برای جلوگیری ازقاچاق، سازمان های مربوطه به این نتیجه رسیدند که با ابزارمکانیکی نمی توان جلوی قاچاق را گرفت بلکه باید به سراغ شیوه های نرم افزاری رفت.

 

کد خبر 26385

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =