کشاورزی> مرکز آمار ایران نتایج تغییرات قیمت برخی محصولات کشاورزی و دامی را اعلام و از کاهش دستمزد ۳ گروه کارگر شاغل در این بخش خبر داد.

مرکز آمار ایران نتایج بررسی قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در تابستان ۱۳۹۴ را اعلام کرد.

محصولات کشاورزی غلات – گندم

در فصل تابستان ۱۳۹۴ قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور ۱۱۲۵۴.۸ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان ۹۳، افزایشی برابر ۹.۷۰ درصد داشته است.

جو

تابستان ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم جو در کل کشور به ۸۶۵۷.۴ ریال بوده است. این محصول ۳.۲ درصد نسبت به فصل مشابه سال ۹۳ افزایش داشته است.

شلتوک


در فصل تابستان ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور به ۲۶۷۵۹.۶ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول ۱۳.۹ درصد نسبت به فصل مشابه سال ۹۳ افزایش داشته است.

حبوب – نخود

قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در فصل تابستان ۱۳۹۴ در کل کشور ۲۸۵۱۴.۱ ریال بوده و قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه ۹۳ افزایشی برابر با ۳۲.۱ درصد داشته است.

عدس

در فصل تابستان ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کشور به رقم ۳۸۴۸۱.۰ ریال رسید. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان ۹۳ با افزایشی معادل ۲۶.۹ درصد روبرو بوده است.

محصولات جالیزی – هندوانه


فصل تابستان ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور ۲۴۱۸.۱ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه ۹۳، کاهشی برابر با ۳۵.۲ درصد داشته است.

خربزه

در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور ۵۴۰۷.۶ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان ۹۳ با کاهشی معادل ۲۲.۸ درصد روبرو بوده است.

خیار

تابستان سال ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور به رقم ۱۰۳۴۴.۶ ریال رسید. قیمت فروش خیار نسبت به تابستان ۹۳ با کاهشی معادل ۱۲.۸ درصد روبرو بوده است.

سبزی‌ها – سیب‌زمینی

در تابستان ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم سیب‌زمینی در کل کشور ۶۲۲۰.۳ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در تابستان ۹۴ نسبت به سال ۹۳ معادل ۲۳.۱ درصد کاهش داشته است.

گوجه‌فرنگی


تابستان ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی در کل کشور ۳۸۶۷.۱ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در تابستان ۹۴ نسبت به تابستان ۹۳ معادل ۱۱.۶ درصد افزایش داشته است.

بادمجان

در فصل تابستان ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور ۶۹۵۴.۶ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان ۹۳ معادل ۳۳.۹ درصد افزایش داشته است.

پیاز


در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور ۴۳۱۱.۶ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان ۱۳۹۴ نسبت به تابستان ۹۳ معادل ۲۵.۴ درصد کاهش داشته است.

محصولات علوفه‌ای – یونجه


فصل تابستان ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور ۸۰۴۹.۴ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان ۹۳ معادل ۳۱.۳ درصد افزایش داشته است.

کاه

در تابستان ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم کاه در کل کشور ۲۷۶۰.۵ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان ۱۳۹۴ نسبت به تابستان ۹۳ معادل ۲.۰ درصد کاهش داشته است.

میوه‌های هسته‌دار – زردآلو


تابستان ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم زردآلو در کل کشور ۲۸۲۵۳.۲ ریال بوده است. قیمت فروش زردآلو نسبت به تابستان ۹۳ با کاهشی معادل با ۱.۰ درصد روبرو بوده است.

هلو


در فصل تابستان ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم هلو در کل کشور ۲۶۸۸۹.۰ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان ۹۳ معادل ۸.۳ درصد افزایش داشته است.

آلبالو


فصل تابستان ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم آلبالو در کل کشور ۲۷۶۰۸.۵ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان ۱۳۹۴ نسبت به تابستان ۹۳ برابر با ۲.۷ درصد کاهش داشته است.

گیلاس

در تابستان ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم گیلاس در کل کشور ۴۸۲۰۳.۷ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان ۱۳۹۴ نسبت به تابستان ۹۳ با افزایشی معادل با ۲۳.۹ درصد روبرو بوده است.

میوه‌های دانه‌دار – سیب درختی


قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در فصل تابستان ۱۳۹۴ در کل کشور ۱۶۹۹۴.۳ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در تابستان ۱۳۹۴ نسبت به تابستان ۹۳ معادل ۸.۹ درصد کاهش داشته است.

انگور


قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در فصل تابستان ۱۳۹۴ در کل کشور ۱۰۸۳۶.۰ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان ۱۳۹۴ نسبت به تابستان ۹۳ معادل ۱.۲ درصد افزایش داشته است.

">دام و فرآورده‌های دامی – دام


گوسفند و بره زنده‌‌پرواری


در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور ۱۰۶۹۸۵.۴ ریال بوده است. قیمت فروش آن نسبت به تابستان ۹۳، ۱.۸ درصد افزایش داشته است.

گاو کمتر از دو سال پرواری

در فصل تابستان ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور ۱۱۳۱۱۰.۱ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان ۱۳۹۴ نسبت به تابستان ۹۳، ۲.۹ درصد افزایش داشته است.

فرآورده‌های دامی – پشم گوسفند (شسته نشده)


تابستان ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند (شسته نشده) در کل کشور ۲۲۳۷۳.۴ ریال بوده است. قیمت فروش آن در فصل تابستان ۱۳۹۴ نسبت به تابستان ۹۳ با کاهشی معادل با ۷.۸ درصد روبرو بوده است.

شیر گوسفند (چرخ نکرده)

در تابستان ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور ۲۸۱۰۸.۴ ریال بوده است که نسبت به تابستان ۹۳ با افزایشی برابر ۲۶.۱ درصد روبرو بوده است.

شیر گاو (چرخ نکرده)

فصل تابستان ۱۳۹۴ قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور ۱۰۴۸۸.۷ ریال بوده است که نسبت به تابستان ۹۳ با کاهشی معادل ۴.۱ درصد مواجه بوده است.

خدمات کشاورزی – خدمات ماشینی


شخم زمین زراعی آبی با تراکتور


در تابستان ۱۳۹۴ هزینه یکبار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور ۱۱۸۷۰۶۴.۰ ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به تابستان ۹۳ معادل ۵۷.۷ درصد افزایش داشته است.

شخم زمین زراعی دیم با تراکتور


تابستان ۱۳۹۴ هزینه یکبار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور ۱۰۹۳۳۵۷.۹ ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به تابستان ۹۳ معادل ۴۹.۳ درصد افزایش داشته است.

دیسک زمین آبی با تراکتور


در تابستان ۱۳۹۴ هزینه یکبار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور ۵۹۵۱۵۹.۱ ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به تابستان ۹۳ معادل ۵.۱ درصد کاهش داشته است.

دیسک زمین دیم با تراکتور

فصل تابستان ۱۳۹۴ هزینه یکبار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور ۶۱۰۹۱۳.۰ ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به تابستان ۹۳ معادل ۳۱.۵ درصد افزایش داشته است.

خدمات نیروی انسانی – کارگر میوه‌چین (مرد)

در تابستان ۱۳۹۴ دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین مرد در کل کشور ۴۸۱۴۵۴.۴ ریال بوده است. سطح این دستمزد نسبت به تابستان ۹۳ معادل ۶.۸ درصد افزایش داشته است.

کارگر میوه‌چین (زن)


طی تابستان ۱۳۹۴ دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین زن در کل کشور ۳۱۹۹۳۴.۰ ریال بوده است. سطح این دستمزد نسبت به تابستان ۹۳ معادل ۲۳.۹ درصد افزایش داشته است.

دروگر غلات (مرد)

در تابستان ۱۳۹۴ دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور ۶۱۲۳۴۸.۶ ریال بوده است. به طور متوسط سطح این دستمزد نسبت به تابستان ۹۳ معادل ۵.۹ درصد کاهش داشته است.  

کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (مرد)


تابستان ۱۳۹۴ دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد در کل کشور ۴۴۶۵۸۰.۵ ریال بوده است. متوسط سطح این دستمزد نسبت به تابستان ۹۳ معادل ۲۱.۰ درصد کاهش داشته است.

کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (زن)


در سال مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار زن در کل کشور ۲۹۲۸۹۰.۷ ریال بوده است. این دستمزد به طور متوسط نسبت به تابستان ۹۳ معادل ۶.۴ درصد کاهش داشته است.

منبع:مهر
کد خبر 2a9be3bda39c48ec9f76ff6dce80e1b9

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 13 =