رئیس جمهور لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با قید دو فوریت به تصویب هیئت وزیران رسیده است از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف عمومی دولت با تاکید بر کمک به معیشت مردم، تامین هزینه های اجتناب ناپذیر و اعتبارات طرح های تملک دارایی هایی سرمایه ای که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و امکان اتمام آنها در سال 1392 وجود دارد، لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده می شود منابع و مصارف قانون بودجه 1392 کل کشور را با رعایت 11 تبصره اصلاح کند.

بر اساس تبصره 1، در بند(7-2) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور عبارت "تفاوت بیش از دو درصد(10%) در تخصیص و پرداخت ردیف های مصوب سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط کمیته های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است" حذف می شود.

بر اساس تبصره 2، در بند(3-2) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور عبارت" بیست و شش درصد(26%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد(2%) سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم درصد(5/57%) " به عبارت" بیست درصد(20%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد(2%) سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و شصت و سه و نیم درصد(5/63%) " تغییر می یابد.

همچنین بر طبق اصلاحات تبصره3، بند(1-27) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، به دولت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سقف پنجاه هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام کرده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره(5) این قانون واریز کند. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-1011000 جدول شماره(8) این قانون به مصارف مندرج در جدول شماره(19) این قانون با اولویت پرداخت به کلیه مطالبات ایثارگران و هزینه های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی اختصاص می یابد.

بر اساس تبصره 4، در بند(5-27) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، عبارت "حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارتخانه ها و موسسات دولتی" قبل از عبارت "از محل اعتبارات" اضافه می شود.
همچنین بر طبق تبصره 5، بند(6-27) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور حذف می شود.

تبصره 6، در بند(39) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، عبارت "مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال " به عبارت "پانزده هزار میلیارد ریال" تغییر می یابد.

بر اساس تبصره7، تبصره (2) بند(80) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور اصلاح می شود که بر طبق آن رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینه ای به طور ماهانه تخصیص داده شده و هزینه شود و جابه جایی ردیف ها ممنوع است.

همچنین بر طبق تبصره 8، بند(139) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور حذف می شود.

بر اساس تبصره 9، به دولت اجازه داده می شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یکهزار و پانصد و چهار هزار میلیارد ریال با منظور کردن کاهش ده درصد (10%) از اعتبارات هزینه ای (با احتساب پنجاه و نه و هزار میلیارد ریال افزایش اعتبارات مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (20) ردیف 520000 جدول شماره(9) قاون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی(شامل اعتبارات درآمد- هزینه ای موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) متناسب با ارقام مصوب ذیربط انجام دهد.

بر اساس تبصره 10، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است کسری اعتبارات دستگاه های اجرایی برای تامین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی(حقوق و مزایا) را بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی اعتبارات هزینه ای تامین کند. معاونت مذکور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1393 نسبت به ارائه گزارش جابجایی های انجام یافته به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

همچنین بر طبق تبصره 11، احکام بندهای(72) و (74) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، از تاریخ 1/4/1392 لازم الاجرا است و نرخ های موضوع بند(72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای سه ماهه اول 1392 خواهد بود.

 

کد خبر 24970

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 2 =