صنایع غذایی> اقتصاد غذا - با تصویب هیات وزیران وضع عوارض بر صادرات به استثنای کالاهای یارانه‌ای و مواد خام ممنوع شد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادغذا«فودپرس»،   بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای کالاها و خدمات یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است.

گفتنی است آئین‌نامه اجرایی ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

هیات ‌وزیران در جلسه 10/8/1394 به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
ب ـ ماده خام: ماده‌ای که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به‌واحد تولیدی واگذار یا صادر می‌شود.
پ ـ ارزش افزوده: اختلاف ارزش نهایی کالای تولید شده با ارزش کالاهای واسطه‌ای (نهاده) استفاده شده در تولید آن کالا.
ت ـ کالاهای یارانه‌ای: کالاهایی که بخشی از قیمت فروش آن‌ها (به طور مستقیم) ازجانب دولت تعهد می‌شود تا براساس سیاست‌های دولت به قیمت کمتری به‌فروش برسند.
ث ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومی کشور.
ج ـ کارگروه: کارگروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه.
چ ـ کالاها و خدمات مرتبط: کالاها و خدماتی که در زنجیره‌های تولید پسین یک کالا قرار داشته باشند.
ح ـ تفاوت نرخ ارز: تفاوت نرخ ارز تخصیصی نسبت به نرخ بازار آزاد.

ماده2 ـ وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای کالاها و خدمات یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است. کالاهای یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین صرفاً در قالب این آیین‌نامه و منوط به رعایت شرایط زیر می‌توانند مشمول عوارض صادراتی گردند:

الف ـ وضع این عوارض موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود.
تبصره ـ برای کالاهای پذیرش شده در بورس کالا، مازاد عرضه صرفاً براساس فرآیند عرضه و تقاضای کالا در عرصه (رینگ) داخلی بورس مزبور تعیین می‌شود به‌گونه‌ای که اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالی به قیمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز می‌شود.
برای سایر کالاها مازاد عرضه مبتنی بر تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسب مورد با کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ب ـ فرآوری کالاها و ایجاد خدمات در زنجیره‌های ارزش بالاتر دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد.
پ ـ سهم هدف‌گذاری شده کشور از بازار جهانی مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ذیربط (در صورت انجام هدف‌گذاری در دستگاه‌های مربوط) کاهش نیابد.
ت ـ وضع عوارض صادراتی برای مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید موجب کاهش قیمت به نحوی گردد که تولید از صرفه اقتصادی خارج شده و متوقف شود.
تبصره ـ در صورت کاهش و یا توقف تولید، وزارتخانه ذی‌ربط مکلف است با ارایه گزارشی به شورای اقتصاد که در آن میزان و منشأ کاهش تولید مشخص شده باشد، لغو یا کاهش عوارض صادراتی کالای مزبور را درخواست کند.

ماده3ـ به منظور تعیین کالاهای یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای وضع عوارض صادراتی و همچنین تعیین کالاهای با ارزش افزوده بالا برای اعطای مشوق، کارگروهی با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول کارگروه)، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.

ماده4 ـ به منظور تغییر ترکیب کالاهای صادراتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا موضوع ماده (37) قانون، تعیین نوع کالاها و خدمات مشمول عوارض صادراتی و انتخاب کالاهای با ارزش افزوده بالا برای اعطای مشوق، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند تا سه ماه پس از لازم ‌الاجراشدن این آیین‌نامه فهرست کالاها و خدمات پیشنهادی برای وضع عوارض صادراتی را منضم به گزارش توجیهی مربوط با لحاظ موارد زیر برای طرح در کارگروه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کنند:

الف ـ وضع بازار کالا یا خدمت مشمول عوارض صادراتی شامل تولید، صادرات، واردات و یارانه اعطایی.
ب ـ نوع کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط هدف‌گذاری شده برای تولید و صادرات با وضع عوارض صادراتی مزبور و دوره زمانی پیشنهادی برای شکل‌گیری فرآیندهای تولیدی مربوط.
پ ـ سایر مشوق‌هایی که از جانب دستگاه اجرایی ذیربط برای حمایت از صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط پیشنهاد می‌شود.

ماده 5 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از اتمام مهلت مندرج در ماده (4) نسبت به تلفیق، جمع‌بندی و تصویب پیشنهادها در کارگروه اقدام نموده و نتیجه را به همراه گزارش توجیهی و در چارچوب این ماده برای تصویب به شورای اقتصاد ارایه کند. مصوبه شورای اقتصاد در اجرای این آیین‌نامه شامل موارد زیر می‌باشد:
الف ـ فهرست کالاها (به تفکیک کد HS ) و خدمات مشمول عوارض صادراتی و میزان عوارض برحسب درصدی از ارزش یا وزن آنها.
ب ـ تعیین کالاهای با ارزش افزوده مرتبط برای اعطای مشوق از محل عوارض صادراتی هر کالا یا خدمت و حسب ضرورت تعیین دستگاه اجرایی مربوط.
تبصره1‌‌ـ درخصوص کالاهای یارانه‌ای، یارانه مستقیم تخصیص‌ یافته و نیز تفاوت نرخ ارز تخصیصی به این کالاها (در صورت وجود) در محاسبه عوارض صادراتی لحاظ می‌گردد.
تبصره2ـ لغو مصوبات قبلی مربوط به عوارض صادراتی در مصوبه شورای اقتصاد لحاظ می‌گردد.
تبصره3ـ عوارض صادراتی موضوع این آیین‌نامه به مدت پنج سال قابل تغییر نیست مگر اینکه حداقل یکی از بندهای ماده (2) نقض گردد که در این صورت پس از تأیید کارگروه، موضوع در شورای اقتصاد قابل طرح است.
ماده6 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است عوارض صادراتی را پس از وصول به حساب درآمدی مربوط به نام خزانه‌داری کل کشور در نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کند.

ماده7ـ صد درصد عوارض صادراتی واریزی به حساب مربوط در منابع عمومی بودجه کل کشور با پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار می‌گیرد تا مطابق ماده (8) این آیین‌نامه و موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد.
سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی مربوط از منابع موضوع این آیین‌نامه در ابتدای هر سال و در چارچوب بند (ب) ماده (5) ازجانب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و ابلاغ می‌شود.
تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای مربوط را در لوایح بودجه سالانه درج می‌نماید.

ماده8 ـ تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا از طریق روش‌های زیر صورت می‌گیرد:
الف ـ پرداخت جایزه صادراتی.
ب ـ پرداخت وجوه اداره شده و یا یارانه سود تسهیلات برای توسعه زنجیره ارزش تولیدی و صادراتی کالاها و خدمات مزبور.
پ ـ تقبل‌بخشی از هزینه‌های حمل و بازاریابی از جمله معرفی کالاهای با ارزش افزوده بالا در بازارهای بین‌المللی از طریق برگزاری نمایشگاه‌ها

کد خبر bbe9e9a11cdc455a9feb0eaa812fac51

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =