مواد غذایی> عرضه سرانه پروتئین حیوانی از 18.5 گرم در سال1370 به 31.61 گرم در سال 1391 افرایش داشته است.

ایرانی ها بیشتر انرژی خود را از منابع نشاسته ای مانند گندم، برنج و سیب زمینی تامین می کنند. طی دوره 1370-1391 سهم سرانه غذاهای غیرنشاسته ای از کل انرژی عرضه شده به طور متوسط 42 درصد بوده است. این امر نشان دهنده نامتعادل بودن و ناکافی بودن تنوع رژیم غذایی است. اما در این بین، افزایش متوسط رشد سالانه عرضه انرژی سرانه فرآورده های حیوانی از گیاهی است که حاکی از افزایش مصرف فراورده های حیوانی و بهبود ترکیب الگوی موادغذایی است. بر همین اساس عرضه سرانه پروتئین حیوانی از 18.5 گرم در سال1370 به 31.61 گرم در سال 1391 افرایش داشته است. یعنی سهم پروتئین حیوانی در تامین انرژی از 10.48 درصد به 13 درصد رسیده است.

مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهادکشاورزی به بررسی شاخص های امنیت غذایی در جمهوری اسلامی ایران طی دوره 1370-1391 پرداخته است. در این گزارش وضعیت شاخص امنیت غذایی از بعد فراهمی غذا که شامل متوسط عرضه انـرژی غـذایی، متوسط عرضه پروتئین، متوسط عرضه پروتئین با منشا حیـوانی و سـهم انـرژی عرضـه شـده حاصـل از مـواد نشاسته ای (شاخص تنوع غذایی) است، طی دوره زمانی 1370-1391 بررسی شده اند:

عرضه سرانه انرژی غذایی طی سال های 1370-1391


بررسی روند عرضه روزانه انرژی کل طی سال های1370-1391 نشان می دهد عرضه انرژی کل با متوسط رشد سالانه 0.76 درصدی از 3052 کیلوکالری در سال1370 به 3584 کیلوکالری در سال1391 افزایش یافته است. طی این سال ها عرضه سرانه انرژی فرآورده های گیـاهی بـا متوسـط رشـد سـالانه 0.63 درصد از2732 کیلوکالری به 3120 کیلوکالری رسیده است. عرضه سرانه انرژی فرآورده های حیـوانی در ایـن دوره با متوسط رشد سالانه حدود 2 درصد از 320 کیلوکالری در روز به 464 کیلوکالری افزایش یافتـه اسـت. نکته قابل توجه پیشی گرفتن متوسط رشد سالانه عرضه انرژی سرانه فرآورده های حیوانی از گیاهی است کـه نشان دهنده بهبود ترکیب الگوی موادغذایی است. روند افزایشی سهم انرژی منابع حیوانی و کاهش جزیی سهم انرژی از منابع گیاهی مشاهده می شود. در مجموع عرضه سرانه انـرژی بـالاتر از  متوسـط نیاز سرانه جمعیت طی این سال ها یعنی 2300-2500 کیلوکالری از دیدگاه کلان است.


 نقاط اوج منحنی مربوط بـه سـال هـای 1377 و 1386 است. در سال 1377 عرضه 15.4 میلیون تنی گندم (تولید 11955 هزارتن و 3535 هزارتن واردات) منجـر بـه عرضه سرانه 189 کیلوگرمی گندم با 1845 کیلوکالری انرژی می شـود. در سـال 1386 نیـز بـا وجـود افـزایش جمعیت با توجه به عرضه 15819 هزارتنی گندم و همچنین افزایش عرضه سرانه قند و شکر و میـوه و سـبزی عرضه سرانه انرژی کل به 3883 کیلوکالری می رسد که تقریبا معادل سال1377 است.

در سال 1383 علی رغـم افـزایش تولیـد گنـدم (14568 هـزارتن) و افـزایش عرضـه سـرانه آن بـه 160 کیلوگرم، به دلیل کاهش عرضه سرانه قند و شکر به میزان 5 کیلوگرم سـرانه نسـبت بـه سـال قبـل (1382) و همچنین به دلیل تغییرات دیگر کل عرضه سرانه انرژی در سال 1383 به میزان 3476 کیلوکالری شده است.
منبع:صدای اقتصاد
کد خبر e0b6be49709b442e9c1e5d648ad298ad

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =