مرکز آمار ایران بر اساس یافته‌های آماری قیمت فروش محصولات کشاورزی در سطح روستاها را اعلام کرد که بر اساس آن هر کیلوگرم گندم به نرخ آزاد ۱۰۳۴.۳ تومان بوده است.


به گزارش مرکز آمار ایران، بر اساس یافته‌های آماری قیمت فروش محصولات کشاورزی در سطح روستاها اعلام شد که بر اساس آن میانگین هر کیلوگرم گندم به نرخ آزاد ۱۰۳۴.۳تومان بوده است.

گزیده یافته‌ها

الف- محصولات کشاورزی

1- غلات

1-1- گندم

در فصل بهار سال 1393 قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور 10343.7 ریال بوده است. استان خراسان جنوبی با 10942.9 ریال بیش‌ترین و استان هرمزگان با 800.80 ریال کمترین قیمت فروش آزاد را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش به دولت این محصول در کل کشور 10526.6 ریال بوده است که در نتیجه، متوسط قیمت‌های فروش به دولت و آزاد آن به رقم 10408.0 ریال رسیده است. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 92 برابر 41.8 درصد افزایش داشت.

2-1- جو

در فصل بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم جو در کل کشور به 8762.7 ریال بوده است. استان آذربایجان شرقی با 11000.0 ریال بیش‌ترین و استان یزد با 7580.7 ریال کمترین قیمت‌های فروش را داشته‌اند. قیمت فروش جو 32.3 درصد نسبت به فصل مشابه سال 92 افزایش داشت.

2- حبوب

1-2- نخود

قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در بهار سال 1393 در کل کشور 19094.2 ریال بوده است که استان خراسان رضوی با 24173.4 ریال بیش‌ترین و استان زنجان با 12777.8 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند قیمت فروش این محصول در بهار سال 93 نسبت به فصل مشابه سال 92، 38.5 درصد کاهش داشت.

2-2- عدس

در بهار 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کشور به رقم 28301.9 ریال رسید که استان کرمانشاه با 43375.8 ریال بیش‌ترین و استان چهارمحال و بختیاری با 17596.9 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته است قیمت فروش این محصول نسبت به بهار سال 92 با افزایشی معادل 4.5 درصد روبه‌رو بوده است.

3- محصولات جالیزی

3-1- هندوانه

در بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور 3556.0 ریال بوده است استان سیستان و بلوچستان با 5897.7 ریال بیش‌ترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با 1459.0 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 92، کاهشی برابر با 28.8 درصد داشته است.

2-3- خربزه

در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور 4547.9 ریال بوده است. استان‌های اصفهان با 10935.9 ریال بیش‌ترین و استان خوزستان با 3194.7 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند قیمت فروش این محصول در بهار سال 93 نسبت به فصل مشابه سال 92 با کاهشی معادل 52.8درصد روبه‌رو بوده است.

3-3- خیار

در بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور 5872.5 ریال بوده است. استان سمنان با 18564.8 ریال بیش‌ترین و استان بوشهر با 1272.7 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش خیار نسبت به فصل بهار سال 92 با کاهشی معادل 41.6 درصد روبه‌رو بوده است.

4- سبزی‌ها

4-1- سیب زمینی

در بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم سیب‌زمینی در کل کشور 6354.3 ریال بوده است. استان بوشهر با 12000.0 ریال بیش‌ترین و استان هرمزگان با 5000.0 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در بهار سال 1393 نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 27.2 درصد کاهش داشته است.

4-2- گوجه فرنگی

در بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی در کل کشور 5781.9 ریال بوده است. بالاترین قیمت فروش را استان هرمزگان با 1993.7 ریال و پایین‌ترین قیمت فروش را استان بوشهر با 2096.4 ریال داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در بهار سال 1393 نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 55.1 درصد کاهش داشته است.

4-3- بادمجان

در بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور 3335.6 ریال بوده است استان یزد با 10282.8 ریال بالاترین و استان خوزستان با 2904.9 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار سال 92 معادل 7.6 درصد افزایش داشته است.

4-4- پیاز

در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور 9937.1 ریال بوده است. استان هرمزگان با 16369.4 ریال بالاترین قیمت فروش و استان خوزستان با 3241.0 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در بهار 1393 نسبت به فصل مشابه سال 92 16.3 درصد افزایش داشته است.

5- محصولات علوفه‌ای

5-1- یونجه

در بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور 6145.2 ریال بوده است. استان خراسان شمالی با 7853.5 ریال بیش‌ترین و استان ایلام با 4009.7 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت این محصول در بهار 1393 نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 24 درصد افزایش داشته است.

5-2- کاه

در بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم شبدر در کل کشور 1933.6 ریال بوده است. استان کرمان 6245.1 ریال بیش‌ترین و استان هرمزگان با 933.9 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در بهار 1393 نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 49.6 درصد افزایش داشته است.

6- میوه‌های هسته‌دار

زردآلو

در بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم زردآول در کل کشور 43362.8 ریال بوده است. استان یزد با 57454.7 ریال بیش‌ترین و استان فارس با 26087.0 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش زردآلو نسبت به فصل مشابه سال 92 با ارزشی معادل 17.2 درصد روبه‌رو بوده است.

7- میوه‌های دانه‌دار

7-1- سب درختی

قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در بهار سال 1393 در کل کشور 19247.0 ریال بوده است. استان مرکزی با 25000.0 ریال و استان فارس با 12385.3 ریال به ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین قیمت فروش در کل کشور بوده‌اند قیمت فروش این محصول در بهار سال 1393 نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 10.5 درصد کاهش داشته است.

ب- دام و فرآوردة‌های دامی

1- دام

1-1- گوسفند و بره زنده‌پرواری

در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور 105361.8 ریال بوده است. استان سیستان و بلوچستان با 150765.4 ریال بالاترین و استان خراسان شمالی با 94686.2 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش آن در فصل بهار سال 1393 نسبت به فصل مشابه سال 92 برابر با 4.0 درصد کاهش داشته است.

1-2- گاو و کمتر از دو سال پرواری

در بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور 106184.3 ریال بوده است. استان هرمزگان با 134222.9 ریال بیش‌ترین و استان آذربایجان شرقی با 97071.8 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار سال 92 معادل 3.6 درصد کاهش داشته است.

2- فرآورده‌های دامی

2-1- پشم گوسفند (شسته نشده)

در بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند (شسته نشده) در کل کشور 15481.7 ریال بوده است. استان زنجان با 41683.9 ریال و استان مازندران با 3627.3 ریال به ترتیب بالاترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 92 با افزایشی معادل با 26.4 درصد روبه‌رو بوده است.

2-2- شیر گوسفند (چرخ نکرده)

در بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور 26085.6 ریال بوده است که نسبت به سال 92 با افزایشی برابر با 20.5 درصد روبه‌رو بوده است. استان خراسان رضوی با 34246.6 ریال بالاترین و استان فارس با 11468.8 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

2-3- شیر گاو (چرخ نکرده)

در بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور 10741.6 ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال 92 با افزایشی برابر با 17.1 درصد روبه‌رو بوده است. استان بوشهر با 20000.0 ریال بالاترین و استان سیستان و بلوچستان با 8484.6 ریال بالاترین و استان فارس با 11468.6 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

ج- خدمات کشاورزی


1- خدمات ماشینی

1-1- شخم زمین زراعی آبی با تراکتور

در بهار سال 1393 هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 1011198.6 ریال بوده است. استان هرمزگان با 2767572.1 ریال و استان خوزستان با 559911.3 به ترتیب بیش‌ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 27.7 درصد افزایش داشته است.

1-2- شخم زمین‌ زراعی دیم با تراکتور

در فصل مورد بررسی هزینه یک‌بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 466361.4 ریال بوده است. استان اصفهان با 1393269.2 ریال و استان بوشهر با 453846.2 ریال به ترتیب بیش‌ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 21.9 درصد کاهش داشته است.

1-3- دیسک زمین آبی با تراکتور

در بهار سال 1393 هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 677984.7 ریال بوده است. استان گیلان با 2169567.70 ریال و استان خوزستان با 293508.9 به ترتیب بیش‌ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 62.5 درصد افزایش داشته است.

1-4- دیسک زمین دیم با تراکتور

در فصل مورد بررسی هزینه یک‌با ردیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 433547.2 ریال بوده است استان البرز با 1075000.0 ریال و استان کردستان با 300000.0 ریال به ترتیب بیش‌ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 42.9 درصد افزایش داشته است.

2- خدمات نیروی انسانی

2-1- کارگر میوه‌چین (مرد)

در بهار سال 1393 دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین مرد در کل کشور 373668.5 ریال بوده است. استان آذربایجان شرقی با 586363.6 ریال و استان گلستان با 217948.7 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 17.9 درصد افزایش داشته است.

2-2- کارگر میوه‌چین (زن)

در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین زن در کل کشور 303592.2 ریال بوده است. استان مازندران با 446954.7 ریال و استان گلستان با 15000.0 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 46.8 درصد افزایش داشته است.

2-3- دروگر غلات (مرد)

در بهار سال 1393 دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور 511967.2 ریال بوده است استان آذربایجان شرقی با 715892.0 ریال و استان خوزستان با 250000.0 ریال به ترتیب بالاترین و پایین ـرین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 49.8 درصد افزایش داشته است.

2-4- کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (مرد)

در بهار سال 1393 دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد در کل کشور 326733.8 ریال بوده است استان مازندران با 570561.6 ریال و استان گلستان با 250000.0 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 3.8 درصد کاهش داشته است.

2-5- کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (زن)

در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار زن در کل کشور 319186.4 ریال بوده است استان گیلان با 646156.6 ریال و استان خراسان جنوبی با 166517.9 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل بهار سال 92 معادل 36.1 درصد افزایش داشته است.

منبع:فارس
کد خبر 0aba562bd3844ea69cf21f5824a05601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 10 =