۰ نفر
۱۷ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۵
کشاورزی> مرکز آمار، سرشماری کشاورزی سال 93 را منتشر کرد.

مرکز آمار، سرشماری کشاورزی سال 93 را منتشر کرد. تعداد بهره برداری های کشاورزی کشور، 4015917 بهرهبرداری بوده است . از این تعداد 3047555 واحد متعلق به خانوارهای معمولی ساکن در آبادی یا شهر مورد آمارگیری، 943260 واحد متعلق به بهره برداران غیر ساکن، 16074 واحد متعلق به خانوارهای معمولی غیر ساکن (در حال کوچ ) و 9028 واحد متعلق به شرکت های رسمی و مؤسسه های عمومی است. بر اساس نتایج این سرشماری، اراضی کشاورزی کشور حدود 16477 هزار هکتار است. این اراضی توسط 3359 هزار بهره برداری کشـاورزی بـا زمین، مورد استفاده در فعالیت های زراعت و باغداری است و سهم هر بهره برداری به طور متوسط 4.9 هکتار می شود.

از کل اراضی کشاورزی کشور 46.2 درصد، اراضی کشاورزی آبی با میانگین 2.9 هکتار برای هـر بهـره بـرداری دارای اراضـی آبـی و بقیـه اراضی کشاورزی دیم با میانگین 6.9 هکتار برای هر بهره برداری دارای اراضی دیم است. از اراضی کشاورزی آبی 78.7 درصد به اراضـی زراعـی آبی (زیرکشت محصولات سالانه و آیش) و بقیه به اراضی باغ و قلمستان آبی اختصاص دارد. حال آنکه نسبت اراضی زراعی دیم به کل اراضـی کشاورزی دیم برابر با 98.1 درصد است.

توزیع فراوانی بهره برداری های کشاورزی در طبقات وسعت اراضی کشاورزی، نشان می دهد که فراوانی نسبی بهره بـرداری هـای کـم زمـین، خیلی زیاد است هر چند که مقدار زمین کشاورزی در اختیار آنها زیاد نیست.

نمودار 2 کاربری اراضی کشاورزی در بهره برداری های کشور را نشان می دهد.اراضی زراعی

مساحت اراضی زراعی کشور 14687 هزار هکتار بوده که 75.7 درصد آن زیر کشت محصولات سالانه و بقیه آیش بوده است. مسـاحت اراضـی زراعی آبی کشور 5997 هزار هکتار بوده که 80.1 درصد آن زیر کشت و بقیه آیش بوده است. مساحت اراضی زراعی دیـم کشـور 8690 هـزار هکتار بوده که 72.7 درصد آن زیر کشت و بقیه آیش بوده است. تعداد بهره برداری های کشاورزی که به فعالیت زراعت مشغول بوده اند، بدون در نظر گرفتن کشت گلخانه ای 2482 هزار واحد است. از این تعداد 2470 هزار بهره برداری دارای زمین زراعی و بقیه دارای زراعت در زیر درختان باغ بوده اند. سطح کاشت زراعت های انجام شده در اراضی زراعی (شامل کاشت مجدد) و یا کاشت زیر درختان باغ ها 12990 هـزار هکتـار اسـت کـه 6436 هـزار هکتـار بـه کشـت محصـولات سـالانه آبـی و 6555 هزار هکتار به کشت محصولات سالانه دیم اختصاص داشته است. از اراضی زیر کشت محصولات سـالانه، 6476 هـزار هکتـار بـه کشـت گندم، 2070 هزار هکتار به کشت جو، 383 هزار هکتار به کشت برنج و بقیه به کشت سایر محصولات سالانه اختصاص داشته است.

 نمودار 4 سطح کاشت محصولات سالانه را نشان می دهد

 باغ و قلمستان

مساحت باغ و قلمستان کشور 1790 هزار هکتار متعلق به 1704 هزار بهره برداری است. از این مسـاحت، 1623 هـزار هکتـار آبـی متعلـق بـه 1551 هزار بهره برداری و 167 هزار هکتار دیم متعلق به 177 هزار بهره برداری است. بر اساس نتایج حاصل از سرشـماری، حـدود 1290 هـزار هکتار از اراضی باغ و قلمستان کشور به صورت باغ ساده (تک محصولی) و حدود 500 هزار هکتار به صورت باغ مخلوط (چنـد محصـولی) بـوده است.

نمودارهای زیر وضعیت باغ و قلمستان های کشور به تفکیک آبی و دیم و ساده و مخلوط را نشان می دهد.
 پرورش دام

بر اساس نتایج حاصل از این سرشماری در 1164 هزار بهـرهبـرداری پـرورش دهنـده دام سـبک جمعـاً 31421 هـزار رأس گوسـفند و بـره و 12333 هزار رأس بز و بزغاله نگهداری می شود که در حدود 32.2 درصد از این بهره برداری ها دارای هر دو نوع دام هستند.

نمودار 7 درصد دام سبک را به تفکیک گوسفند و بره و بز و بزغاله نشان می دهد.696 هزار از بهره برداری های کشاورزی کشور دارای فعالیت پرورش گاو و گوساله هستند. تعداد گاو و گوساله در این بهره برداری ها 4232 هـزار رأس است که 75 درصد از آنها ماده هستند. در 12597 بهره برداری پرورش شـتر و بچـه شـتر جمعـاً 108584 نفـر شـتر و بچـه شـتر و در 16001 بهرهبرداری پرورش گاومیش و بچه گاومیش تعداد 106517 أر س گاومیش و بچه گاومیش نگهداری می شود.

نمودار 8 درصد دام سنگین به تفکیک گاو و گوساله، گاومیش و بچه گاومیش و شتر و بچه شتر را نشان می دهد.کشت گلخانه ای

تعداد 13781 بهره برداری کشاورزی با گلخانه هایی به مساحت 6191 هکتار به فعالیت کشت محصولات گلخانه ای نظیر گل و گیاهان زینتـی و انواع محصولات سالانه و دائمی مشغول بوده اند.

پرورش طیور به روش سنتی، کرم ابریشم و زنبور عسل

بر اساس نتایج این سرشماری 1221 هزار بهره بـرداری بـه پـرورش طیـور بـه روش سـنتی، 52192 بهـره بـرداری بـه پـرورش زنبـور عسـل و 8644 بهره برداری به پرورش کرم ابریشم مشغول بوده اند.

پرورش ماهی

بر اساس نتایج حاصل از سرشماری تعداد 13253 بهرهبرداری به فعالیت پرورش انواع ماهیـان گـرم آبـی و سـرد آبـی اشـتغال داشـته انـد کـه 3871 بهره برداری به پرورش فقط ماهیان سردآبی، 9588 بهره برداری به پرورش فقط ماهیان گرم آبی و 206 بهره برداری به پرورش هر دو نوع ماهی اشتغال داشته اند.

منبع:صدای اقتصاد
کد خبر 6cd8a15ec28c441cbe516be1301102ab

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =