اقتصاد غذا - بانک مرکزی در نامه ای ضوابط و مقررات جدید ارزی جهت اجرا را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فودپرس»، متن نامه بانک مرکزی خطاب به مدیران بانک های کشور به شرح زیر است:


با سلام،
احتراماً، پیرو نامه‌های عمومی شماره 451869/97 مورخ 18/12/1397، شماره 43131/98 مورخ 15/2/1398 و پیروی‌های مربوطه، شماره 10584/99 مورخ 24/1/1399، شماره 129882/99 مورخ 31/4/1399، شماره 275036/99 مورخ 28/8/1399، شماره 296346/99 مورخ 18/9/1399، شماره 308914/99 مورخ 29/9/1399 و با اشاره به مفاد بند (15) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصدو بیست‌ودومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره 265455/60 مورخ 4/11/1399 معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار، مواد تکمیلی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

الف) ارزهای تامین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل 42.000 ریال به ازای هر دلار)

1) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته
1-1) در صورت تامین ارز از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل 42.000 ریال به ازای هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله‌های ارزی، یک ماه از تاریخ تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارائه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسناد مدت‌دار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود.
2-1) در صورت عدم ارائه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (1-1) فوق جهت انتقال ارز حواله‌های ارزی و یا انقضای سررسید عتبار / برات، برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت ترتیبات مندرج در بند (2) از نامه عمومی شماره 275036/99 مورخ 28/8/1399 و بند (3-1) ذیل و با هماهنگی اداره بین‌الملل این بانک مرکزی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه‌های مربوطه از واردکننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می‌باشد.
3-1) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسائل تحریم) در مهلت‌های مندرج در بند (1-1) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب‌های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه یا نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود.
2) مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی
1-2) مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی صادره از تاریخ 28/8/1398 به بعد (تامینی به نرخ رسمی (معادل 42.000 ریال به ازای هر دلار))، از تاریخ صدور حواله برای کالاهای اساسی و ضروری 2 ماه و برای دارو و تجهیزات پزشکی 4 ماه برای واحدهای تجایر و 6 ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می‌گردد.
2-2) مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی تامینی به نرخ ارز رسمی (معادل 42.000 ریال به ازای هر دلار) که قبل از تاریخ 28/8/1399، جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی صادر گردیده‌اند، در صورتی که از تاریخ 28/8/1399، بابت واردات کالاهای اساسی، ضروری بیش از 2ماه و بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از 4 ماه برای واحدهای تجاری و بیش از 6 ماه برای واحدهای تولیدی به پایان مهلت ارائه اسناد آنها باقی مانده باشد، حداکثر به مهلت‌های مربوطه مذکور (مندرج در بند (1-2) فوق) محدود می‌گردد؛ و آن بانک موظف است؛ با اخذ تعهد از واردکننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید.
3) مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا
1-3) بابت ارزهای تامینی فوق‌الذکر مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله‌های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است. آن بانک مکلف است موضوع را به واردکننده  ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید.
2-3) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت‌های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ب) ارزهای تامین شده از طریق بازار ثانویه (در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر، منابع ارزی دیگران و منابع ارزی واردکننده)

4) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته
1-4) در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر مهلت انتقال ارز تامینی بابت حواله ارزی، یک ماه از تاریخ تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارائه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدت‌دار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود.
2-4) در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر منوط به عدم ارائه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (1-4) فوق جهت انتقال ارز حواله‌های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار/ برات، بانک عامل و یا واردکننده (هر کدام انتقال ارز را برعهده دارند) برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت سایر ترتیبات بند (2) از نامه عمومی شماره 275036/99 مورخ 28/8/1399 (در صورت تامین از سوی این بانک) و بند (3-4) ذیل و با هماهنگی اداره بین‌الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه‌های مربوطه از واردکننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می‌باشد.
3-4) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسائل تحریم) در مهلت‌های مندرج در بند (1-4) فوق، آن بانک موظف به برگشت  ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب‌های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه (در صورت تامین از سوی این بانک) یا نرخ خرید ارز بازار ثانویه (اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود.

5)  مهلت ارائه اسناد حمل  حواله‌های ارزی
1-5) مهلت ارائه اسناد حمل  حواله‌های ارزی صادره از تاریخ 28/8/1399 به بعد (تامینی از طریق بازار ثانویه)، از تاریخ صدور حواله برای ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید (مشروط به تایید طول دوره ساخت) 16ماه و برای سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی 4 ماه برای واحدهای تجاری و 6 ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می‌گردد.
6) مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا
1-6) بابت ارزهای تامینی فوق‌الذکر مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله‌های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به واردکننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید.
2-6) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری‌ ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت‌های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ج) سایر موارد
7) مهلت یک ماهه مذکور جهت برگشت ارزهای انتقال نیافته، تامینی از سوی این بانک (به نرخ رسمی/ بازار ثانویه) که پرداخت آنها در قالب حواله ارزی و تحت کارگزاری‌های تهاتری از سوی این بانک صورت می‌پذیرد؛ موضوعیت نخواهد داشت.
8) ملاک تشخیص نوع فعالیت واردکننده (تجاری/ تولیدی)، مندرجات فیلد «نوع فعالیت» در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می‌باشد.
9) ملاک تشخیص دارو و تجهیزات پزشکی، درج سازمان غذا و دارو به  عنوان نهاد مجوزدهنده در ثبت سفارش می‌باشد.
10) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله‌های ارزی، تاریخ ارائه اسناد حمل به منزله تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می‌گردد.
11) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله‌های ارزی، آن بانک مکلف است ظرف مهلت 7 روز تقویمی از تاریخ ارائه اسناد حمل، نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید.
12) حواله‌های ارزی صادره از تاریخ 28/8/1399 به بعد، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلت‌های مقرر در بندهای (1)، (2) و (3) از نامه عمومی شماره 308914/99 مورخ 29/9/1399 صورت پذیرد؛ معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارائه اسناد حمل خواهند بود.
13) تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است؛ تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارائه شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد.
14) در ارتباط با حواله‌های ارزی صادره قبل از 28/8/1399، در صورت ارائه اسناد حمل در مهلت‌های مقرر مربوطه تعیین شده طی نامه‌های عمومی شماره 451869/97 مورخ 18/12/13974، شماره 43131/98 مورخ 15/2/1398 و شماره 10584/99 مورخ 24/1/1399، اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارائه  اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت.
15) در ارتباط با حواله‌های ارزی تامین شده از تاریخ 16/5/1397 به بعد، در صورت ارائه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چنانچه قبل از ارائه اسناد حمل به آن بانک، کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل مؤخر بر تاریخ ثبت سفارش، عدم ترخیص قطعی کالا و نیز ارائه تاییدیه از گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ رسیدن کالا به آن گمرک و از محل اسناد ارائه شده به آن بانک) و ضمن ارائه قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادرکننده و نیز نگهداری تصویر آن در سوابق، اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارائه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ضمنا در مواردی که اسناد حمل مربوط به کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد حمل یکسره، پس از مهلت مقرر به آن بانک ارائه می‌شود، لیکن کالای مربوطه حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از درب گمرک و از محل اسناد ارائه شده به آن بانک) در مهلت‌های مقرر از گمرک خارج شده باشد، با رعایت سایر ترتیبات این بند،  اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارائه اسناد، موضوعیت نخواهد داشت. در کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارائه شده مندرج در اعلامیه تامین ارز با شماره سند حمل مندرج در قبض انبار و شماره سند مندرج در پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای مربوطه الزامی خواهد بود.
16) حواله‌های ارزی صادره به منظور «واردات ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکت‌های تولیدی» فارغ از زمان  تامین ارز در صورت ورود کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط، منوط به تایید دوره ساخت، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (15) فوق معاف خواهند بود.
17) در صورت تاخیر در ارائه اسناد حمل، علاوه بر مبلغ حواله ارزی، کارمزد و هزینه‌های نقل و انتقال و تبدیل ارز تامین شده از سوی این بانک نیز مشمول پرداخت مابه‌التفاوت‌های نرخ ارز مترتبه خواهد بود.
18) در صورت تامین ارز بابت تمام/ بخشی از مبلغ اعتبار/ برات اسنادی از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر و یا از سوی این بانک، تمدید سررسید اعتبار/ برات اسنادی، منوط به اخذ مجوز این بانک خواهد بود.
19) آن بانک موظف است متناسب با مهلت‌های تعیین شده با هماهنگی بخش حقوقی خود، در هنگام مطالبه خدمت از آن بانک بابت انجام حواله ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برای اسنادی نسبت به اخذ تعهدنامه ورود، ترخیص و ارائه پروانه گمرکی (پیوست شماره (1) از بخش‌های هفتم و اول مجموعه مقررات ارزی) و تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز (فارغ از هرگونه روش پرداخت) و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب اقدام  و در سوابق مربوطه نگهداری نماید.
20) بندهای 23-1-18 و 8-2-18 از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، بند (2) و تبصره ذیل آن و بند (3) از نامه‌های عمومی 129882/99 مورخ 31/4/1399، بند (7) از نامه عمومی شماره 275036/99 مورخ 28/8/1399 و بند (4) از نامه عمومی شماره 308914/99 مورخ 29/9/1399 کان لم یکن تلقی می‌گردد. ضمنا جدول شماره یک پیوست، جایگزین جدول مندرج در بند (1) از نامه عمومی شماره 129882/99 مورخ 31/4/1399 می‌شود.
مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.
 
اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی
سیدعلی شعیبی 
علی قاسمی کد خبر 80dc996a2390480e95e38b658a0d4a32

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =