۰ نفر
۱۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۴

 وزارت جهاد کشاورزی موظف شد برای ایجاد و تقویت شبکه‌های تامین، فرآوری، ذخیره‌سازی و توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات این وزارتخانه را اجرا کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تصویب دولت، شرایط ورود بخش خصوصی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی با برنامه‌ریزی، ایجاد و تقویت شبکه‌های تامین، فرآوری، ذخیره‌سازی و توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی از سوی وزارت جهاد کشاورزی فراهم می‌شود.

هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (5) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی- مصوب 1391 - آیین‌ نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب کرد.

بر اساس بندهای (الف) و (ب) ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی در مورد محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی، گیاهان دارویی، محصولات دامی و طیور و آبزیان و صنایع تبدیلی بلافصل موضوع قانون تمرکز عهده‌دار وظایفی از جمله تدوین راهبردها، سیاست‌ها، دستور العمل‌ها و ضوابط مربوط به تجارت محصولات، کالاها و صنایع تبدیلی بلافصل با رعایت قوانین و مقررات مربوط، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تنظیم بازار داخلی، مطالعه، بررسی و انجام اقدامات لازم به منظور نظارت بر قیمت کالاها و محصولات، سیاست‌گذاری امور واردات و صادرات کالاها و محصولات، انتخاب ابزار تعرفه‌ای، مقدار تعرفه، تعیین سهمیه مقداری و زمان ورود برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‌های غذایی، سیاست‌گذاری و اقدام لازم جهت توسعه صادرات محصولات و کالاهای کشاورزی دارای مزیت نسبی خواهد بود.

همچنین دولت وظایف دیگری از جمله صدور مجوزهای تاسیس و بهره‌برداری واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی موضوع قانون تمرکز و حمایت از توسعه سرمایه گذاری در آنها، برنامه‌ریزی و اقدام در جهت بهبود زنجیره‌های تامین، ذخیره‌سازی و توزیع کالاها و محصولات، ساماندهی، حمایت و نظارت بر توسعه و فعالیت انجمن‌ها و تشکل‌های صنعتی صنایع تبدیلی را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته است.

حمایت از تولید و ساماندهی تجارت و قیمت‌گذاری

بر اساس مصوبه دولت، وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور حمایت از تولید و ساماندهی تجارت، قیمت گذاری و اعمال نظارت و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای کشاورزی موضوع قانون تمرکز، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را با اولویت استفاده از ظرفیت و توان بخش غیر دولتی به ویژه نظام صنفی کشاورزی را انجام دهد.

همچنین دولت، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرده است برنامه‌ریزی بلندمدت، سالانه و مقطعی (حسب مقتضیات زمانی ) برای ایجاد و تقویت شبکه های تامین، فرآوری، ذخیره سازی و توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی موضوع قانون تمرکز را انجام دهد و شرایط و زمینه های لازم را برای ورود کارآمد بخش غیر دولتی در جهت تنظیم بازار فراهم کند.

ایجاد تسهیلات بانکی برای بخش خصوصی

بر این اساس به منظور ترغیب بخش غیر دولتی، وزارت جهادکشاورزی باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ، تسهیلات بانکی مورد نیاز اعم از یارانه‌ای و غیر یارانه‌ای و وجوه اداره شده را پیش‌بینی و برای لحاظ در لوایح بودجه سنواتی در زمان تنظیم لوایح به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه کند.

تفویض وظایف صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات زراعی و باغی به وزارت کشاورزی

بر این اساس، وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد شرکت‌های دولتی (به استثنای شرکت بازرگانی دولتی ایران) که مرتبط با بندهای (الف) و (ب) ماده (1) قانون تمرکز است به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دو وزارتخانه یاد شده مکلف هستند در چارچوب قوانین مربوط از جمله بندهای (الف) و (ب) ماده (1) قانون تمرکز است به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دو وزارتخانه یاد شده مکلف هستند در چارچوب قوانین مربوط از جمله بند (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و تبصره های (1) و (3) آن ترتیبات و تصمیمات لازم را اتخاذ کند تا اقدام قانونی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های فوق توسط وزارت جهاد کشاورزی برای انجام وظایف موضوع قانون تمرکز و این آیین نامه به عمل آید و در صورت لزوم پیشنهادهای لازم برای سیر مراحل قانونی به هیات وزیران ارائه کند.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است برای برنامه‌ریزی و حمایت سامانه‌های اطلاعات غیر دولتی مرتبط با تولید، فرآوری و تجارت محصولات کشاروزی موضوع قانون تمرکز حسب ضوابط و مقررات اقدام کرده و به منظور اطلاع رسانی، ساماندهی و ایجاد فرصت های برابر و دسترسی مناسب به اطلاعات ، ترتیبی اتخاذ کند تا اطلاعات موردنیاز طریق درگاه (پورتال) مناسب مدیریت و منتشر شود.

تایید پیشنهاد تعرفه‌ها و شرایط واردات و صادرات محصولات کشاورزی

بر اساس این مصوبه، دولت وظیفه تایید پیشنهاد تعرفه ها و شرایط واردات و صادرات محصولات و کالاهای موضوع قانون تمرکز به کمیسیون موضوع ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارائه مصوبات کمیسیون مذکور به هیات وزیران را نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته است.

همچنین به منظور انجام وظایف مصرح در بندهای (الف) و (ب) ماده (1) قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از ظرفیت های موجود و انتقال یافته از وزارت صنعت، معدن و تجارت امور موضوع بندهای یاد شده را در قالب ساختارها و تشکیلات مناسب بارعایت قوانین و مقررات مربوط و با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ساماندهی کند.

ارائه برنامه‌ سالانه افزایش 10 درصدی تولید محصولات کشاورزی به دولت و تشویق بخش خصوصی

بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای ماده (3) قانون تمرکز به منظور تحقق افزایش سالانه 10 در صدی تولید محصولات مصرح در بند (الف) ماده (1) قانون مذکور، برنامه آن وزارت را در زمینه تولید و واردات مشتمل بر الزامات و اعتبارات مورد نیاز به هیات وزیران ارائه کند و برنامه‌ریزی و اقدام را برای تشویق ورود سرمایه‌های بخش غیر دولتی و بهره برداری از صندوق توسعه ملی و صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در مورد طرح های بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی به عمل آورد.

همچنین دولت وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرده است اعتبارات مورد نیاز اجرای تکالیف مندرج در قانون تمرکز و این آیین نامه را برای پیش‌ بینی در لوایح بودجه‌های سنواتی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پیشنهاد دهد.

بر اساس این مصوبه، منابع و ردیف های اعتباری و متفرقه مربوط به این آیین نامه از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل و موافقتنامه های مربوط بر این اساس تنظیم می شود.

بندهای(الف) و (ب) ماده(1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی:

ماده1 کلیه‌ اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود:

الف) تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم.

ب) صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی:

1 - عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد

2 - عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد

3 - عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد

4 - روغن‌کشی

5 - فرآورده‌های لبنی

6 - تولید دانه‌های آسیاب‌شده

7 - تولید نشاسته

8 - تولید غذاهای آماده برای حیوانات

9 - محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسؤولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد.

10 - تولید فرآورده‌های گیاهان دارویی و انواع عرقیات

11 - تولید کودهای آلی (غیرشیمیایی)

بر اساس ماده(3) قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کالاهای بند (الف) ماده (1) این قانون برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل کند که سالانه حداقل 10 درصد به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد.

کد خبر 27931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 4 =